O nás

  • Do konce roku 1998 byly Technické služby města Přelouče součástí Odboru správy majetku.
  • Dne 1. 1. 1999 byla zřízena na základě usnesení Městského zastupitelstva v Přelouči organizace: Technické služby města Přelouče jako samostatná právnická osoba.

Hlavním účelem a posláním organizace je údržba a vnější úprava veřejných prostranství a zařízení města, péče o čistotu a celkový vzhled města Přelouče a místních částí Lhota, Škudly, Tupesy, Štěpánov, Klenovka, Mělice a Lohenice a uspokojování veřejných potřeb občanů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to vlastními, příp. smluvními kapacitami. Organizace pro svého zřizovatele zajišťuje čištění, zimní údržbu a drobnou stavební údržbu místních komunikací, chodníků, veřejných zpevněných ploch, včetně údržby příslušných kanalizačních vpustí v majetku zřizovatele a jím stanoveném rozsahu. Zajišťuje obnovu a údržbu svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích dle stanovení úpravy dopravního značení příslušným orgánem. Zajišťuje údržbu a provoz systému veřejného osvětlení v majetku města, komplexně zabezpečuje veškeré služby spojené s umísťováním reklam na sloupech veřejného osvětlení v majetku města resp. na organizací pořízených speciálních reklamních plochách. Poskytuje komplexní služby spojené s údržbou veřejné zeleně. Provozuje zařízení k mobilnímu sběru, shromažďování a přepravě odpadu z odpadkových košů. Provozuje veřejné pohřebiště, zejména provádí hrobnické práce, údržbu veřejných pohřebišť a hřbitovních komunikací, zajišťuje evidenci a pronájem hrobů a hrobových míst. Na základě pověření zřizovatele uzavírá smlouvy a vybírá úhrady za pronájem hrobů a služby s nájmem spojené a za hrobnické práce dle pravidel stanovených zřizovatelem. Pečuje o významné hroby a památníky. Poskytuje služby spojené s technickým zajištěním kulturních, sportovních a ostatních akcí pořádaných zřizovatelem. Vykonává dopravní a mechanizační činnosti vlastními prostředky pro potřeby zřizovatele a v tomto rámci plní další úkoly určené zřizovatelem. Vykonává správu a údržbu areálu sportoviště v Přelouči ve zřizovatelem stanoveném rozsahu. Zajišťuje údržbu certifikovaných dětských hřišť a sportovních plácků v majetku zřizovatele v souladu s provozním řádem vydaným zřizovatelem. Zajišťuje provoz a úklid budovy a přilehlých prostor autobusového nádraží. Udržuje parkovací automaty.

Email: info@tsprelouc.cz

Adresa: Choceňská 1771, 535 01, Přelouč